Product was successfully added to your shopping cart.

Chính sách riêng

Chính sách bảo mật này ("Chính sách") mô tả cách thức Nhà điều hành trang web ("Nhà điều hành trang web", "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi") thu thập, bảo vệ và sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân ("Thông tin cá nhân") cho bạn ("Người dùng" , "bạn" hoặc "của bạn") có thể cung cấp trên trang web xanhlo.com và bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của nó (gọi chung là "Trang web" hoặc "Dịch vụ"). Nó cũng mô tả các lựa chọn có sẵn cho bạn về việc chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân của bạn và cách bạn có thể truy cập và cập nhật thông tin này. Chính sách này không áp dụng cho các hoạt động của các công ty mà chúng tôi không sở hữu hoặc kiểm soát hoặc cho các cá nhân mà chúng tôi không sử dụng hoặc quản lý.

Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi nhận và lưu trữ các thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn tạo tài khoản, điền vào bất kỳ biểu mẫu trực tuyến nào trên Trang web. Khi được yêu cầu, thông tin này có thể bao gồm địa chỉ email, tên, số điện thoại, địa chỉ hoặc Thông tin cá nhân khác của bạn. Bạn có thể chọn không cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhất định, nhưng bạn có thể không sử dụng được một số tính năng của Trang web. Người dùng không chắc chắn về thông tin bắt buộc nào có thể liên hệ với chúng tôi.

Thu thập thông tin phi cá nhân

Khi bạn truy cập Trang web, máy chủ của chúng tôi sẽ tự động ghi lại thông tin mà trình duyệt của bạn gửi. Dữ liệu này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ IP của thiết bị, loại và phiên bản trình duyệt, loại và phiên bản hệ điều hành, tùy chọn ngôn ngữ hoặc trang web bạn đang truy cập trước khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi, các trang của Trang web chúng tôi mà bạn truy cập, thời gian sử dụng những trang đó, thông tin bạn tìm kiếm trên Trang web của chúng tôi, thời gian truy cập và ngày, và các số liệu thống kê khác.

Quản lý thông tin cá nhân

Bạn có thể truy cập, thêm, cập nhật và xóa một số Thông tin cá nhân về bạn. Thông tin bạn có thể xem, cập nhật và xóa có thể thay đổi khi Trang web hoặc Dịch vụ thay đổi. Tuy nhiên, khi bạn cập nhật thông tin, chúng tôi có thể duy trì một bản sao thông tin chưa được xác nhận trong hồ sơ của chúng tôi. Một số thông tin có thể vẫn còn trong hồ sơ cá nhân của chúng tôi sau khi bạn xóa thông tin đó khỏi tài khoản của mình. Chúng tôi sẽ giữ lại và sử dụng thông tin của bạn khi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng bất kỳ dữ liệu tổng hợp nào có được từ hoặc kết hợp Thông tin cá nhân của bạn sau khi bạn cập nhật hoặc xóa dữ liệu đó, nhưng không phải theo cách nhận dạng cá nhân bạn. Khi hết thời gian lưu giữ, Thông tin cá nhân sẽ bị xóa. Do đó, quyền truy cập, quyền xóa, quyền cải chính và quyền chuyển đổi dữ liệu không thể được thực thi sau khi hết thời hạn lưu giữ.

Sử dụng và xử lý thông tin thu thập được

Bất kỳ thông tin nào chúng tôi thu thập từ bạn có thể được sử dụng để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn; cải thiện trang web của chúng tôi; cải thiện dịch vụ khách hàng và trả lời các truy vấn và email cho khách hàng của chúng tôi; gửi email thông báo như nhắc nhở mật khẩu, cập nhật, v.v; điều hành và vận hành trang web và dịch vụ của chúng tôi. Thông tin phi cá nhân được thu thập chỉ được sử dụng để xác định các trường hợp lạm dụng tiềm năng và thiết lập thông tin thống kê về việc sử dụng trang web. Thông tin thống kê này không được tổng hợp theo cách khác có thể xác định bất kỳ người dùng cụ thể nào của hệ thống.

Quyền của người dùng

Bạn có thể thực hiện một số quyền liên quan đến thông tin của bạn được xử lý bởi chúng tôi. Cụ thể, bạn có quyền làm như sau: (i) bạn có quyền rút lại sự đồng ý nơi bạn đã đồng ý trước đó để xử lý thông tin của bạn; (ii) bạn có quyền phản đối việc xử lý thông tin của mình nếu việc xử lý được thực hiện trên cơ sở pháp lý khác với sự đồng ý; (iii) bạn có quyền tìm hiểu nếu thông tin đang được chúng tôi xử lý, có được tiết lộ về các khía cạnh nhất định của quá trình xử lý và có được một bản sao của thông tin đang được xử lý; (iv) bạn có quyền xác minh tính chính xác của thông tin của bạn và yêu cầu thông tin đó được cập nhật hoặc sửa chữa; (v) bạn có quyền, trong một số trường hợp nhất định, để hạn chế việc xử lý thông tin của bạn, trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ không xử lý thông tin của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc lưu trữ thông tin đó; (vi) bạn có quyền, trong một số trường hợp nhất định, có được việc xóa Thông tin cá nhân của bạn từ chúng tôi; (vii) bạn có quyền nhận thông tin của mình ở định dạng có cấu trúc, thường được sử dụng và có thể đọc được bằng máy và, nếu khả thi về mặt kỹ thuật, để truyền nó đến một bộ điều khiển khác mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Điều khoản này được áp dụng miễn là thông tin của bạn được xử lý bằng phương tiện tự động và việc xử lý dựa trên sự đồng ý của bạn, dựa trên hợp đồng mà bạn là một phần hoặc dựa trên nghĩa vụ trước hợp đồng.

Quyền phản đối

Khi Thông tin cá nhân được xử lý vì lợi ích công cộng, trong khi thực thi chính thức được trao cho chúng tôi hoặc cho các mục đích lợi ích hợp pháp mà chúng tôi theo đuổi, bạn có thể phản đối việc xử lý đó bằng cách cung cấp căn cứ liên quan đến tình huống cụ thể của bạn để biện minh cho sự phản đối. Tuy nhiên, bạn phải biết rằng Thông tin cá nhân của bạn sẽ được xử lý cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, bạn có thể phản đối việc xử lý đó bất cứ lúc nào mà không cần cung cấp bất kỳ lời biện minh nào. Để tìm hiểu, cho dù chúng tôi đang xử lý Thông tin cá nhân cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, bạn có thể tham khảo các phần có liên quan của tài liệu này.

Làm thế nào để thực hiện các quyền này

Mọi yêu cầu thực hiện quyền Người dùng có thể được chuyển đến Chủ sở hữu thông qua các chi tiết liên hệ được cung cấp trong tài liệu này. Các yêu cầu này có thể được thực hiện miễn phí và sẽ được Chủ website giải quyết sớm nhất có thể và luôn trong vòng một tháng.

Quyền riêng tư của trẻ em

Chúng tôi không cố ý thu thập bất kỳ Thông tin cá nhân nào từ trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn dưới 13 tuổi, vui lòng không gửi bất kỳ Thông tin cá nhân nào thông qua Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích cha mẹ và người giám hộ hợp pháp giám sát việc sử dụng Internet của con cái họ và giúp thực thi Chính sách này bằng cách hướng dẫn con cái họ không bao giờ cung cấp Thông tin cá nhân thông qua Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi mà không có sự cho phép của chúng. Nếu bạn có lý do để tin rằng một đứa trẻ dưới 13 tuổi đã cung cấp Thông tin cá nhân cho chúng tôi thông qua Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Bạn cũng phải ít nhất 16 tuổi để đồng ý xử lý dữ liệu cá nhân của bạn ở quốc gia của bạn (ở một số quốc gia, chúng tôi có thể cho phép cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn làm điều đó thay mặt bạn).

Bản tin

Chúng tôi cung cấp các bản tin điện tử mà bạn có thể tự nguyện đăng ký bất cứ lúc nào. Bạn có thể chọn ngừng nhận bản tin hoặc email tiếp thị của chúng tôi bằng cách làm theo các hướng dẫn hủy đăng ký có trong các email này hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi. Tuy nhiên, bạn sẽ tiếp tục nhận được các email giao dịch thiết yếu.

Cookies

Trang web sử dụng "cookie" để giúp cá nhân hóa trải nghiệm trực tuyến của bạn. Cookie là một tệp văn bản được đặt trên đĩa cứng của bạn bởi một máy chủ trang web. Cookies không thể được sử dụng để chạy các chương trình hoặc đưa virus vào máy tính của bạn. Cookie được chỉ định duy nhất cho bạn và chỉ có thể được đọc bởi một máy chủ web trong miền đã cấp cookie cho bạn. Chúng tôi có thể sử dụng cookie để thu thập, lưu trữ và theo dõi thông tin cho mục đích thống kê để vận hành Trang web và Dịch vụ của chúng tôi. Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối cookie. Hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận cookie, nhưng bạn thường có thể sửa đổi cài đặt trình duyệt của mình để từ chối cookie nếu bạn thích. Nếu bạn chọn từ chối cookie, bạn không thể trải nghiệm đầy đủ các tính năng của Trang web và Dịch vụ. Để tìm hiểu thêm về cookie và cách quản lý chúng, hãy truy cập internetcookies.org.

Tín hiệu Không Theo Dõi

Một số trình duyệt kết hợp tính năng Không theo dõi báo hiệu cho các trang web bạn truy cập mà bạn không muốn theo dõi hoạt động trực tuyến của mình. Theo dõi không giống như sử dụng hoặc thu thập thông tin liên quan đến một trang web. Đối với các mục đích này, theo dõi đề cập đến việc thu thập thông tin cá nhân từ người tiêu dùng sử dụng hoặc truy cập trang web hoặc dịch vụ trực tuyến khi họ di chuyển qua các trang web khác nhau theo thời gian. Trang web của chúng tôi không theo dõi khách truy cập theo thời gian và trên các trang web của bên thứ ba. Tuy nhiên, một số trang web của bên thứ ba có thể theo dõi các hoạt động duyệt web của bạn khi chúng phục vụ nội dung của bạn, điều này cho phép họ điều chỉnh những gì họ hiển thị với bạn.

Liên kết đến các trang web khác

Trang web của chúng tôi chứa các liên kết đến các trang web khác không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của chúng tôi. Xin lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các hoạt động bảo mật của các trang web hoặc bên thứ ba khác. Chúng tôi khuyến khích bạn nên biết khi bạn rời khỏi Trang web của chúng tôi và đọc các điều khoản về quyền riêng tư của mỗi trang web có thể thu thập Thông tin cá nhân.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi bảo mật thông tin bạn cung cấp trên các máy chủ trong một môi trường được kiểm soát, an toàn, được bảo vệ khỏi sự truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép. Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo vệ hành chính, kỹ thuật và vật lý hợp lý trong nỗ lực bảo vệ chống truy cập trái phép, sử dụng, sửa đổi và tiết lộ Thông tin cá nhân trong sự kiểm soát và lưu ký của mình. Tuy nhiên, không có dữ liệu truyền qua Internet hoặc mạng không dây có thể được đảm bảo. Do đó, trong khi chúng tôi cố gắng bảo vệ Thông tin cá nhân của bạn, bạn thừa nhận rằng (i) có những hạn chế về bảo mật và quyền riêng tư của Internet nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi; (ii) bảo mật, tính toàn vẹn và quyền riêng tư của bất kỳ và tất cả thông tin và dữ liệu trao đổi giữa bạn và Trang web của chúng tôi có thể được đảm bảo; và (iii) mọi thông tin và dữ liệu như vậy có thể được xem hoặc giả mạo trong quá trình vận chuyển bởi bên thứ ba, bất chấp những nỗ lực tốt nhất.

Vi phạm dữ liệu

Trong trường hợp chúng tôi biết rằng bảo mật của Trang web đã bị xâm phạm hoặc Thông tin cá nhân người dùng đã bị tiết lộ cho các bên thứ ba không liên quan do hoạt động bên ngoài, bao gồm, nhưng không giới hạn, các cuộc tấn công bảo mật hoặc lừa đảo, chúng tôi có quyền thực hiện các biện pháp thích hợp hợp lý, bao gồm, nhưng không giới hạn, điều tra và báo cáo, cũng như thông báo và hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật. Trong trường hợp vi phạm dữ liệu, chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để thông báo cho các cá nhân bị ảnh hưởng nếu chúng tôi tin rằng có nguy cơ gây hại cho người dùng do vi phạm hoặc nếu pháp luật có yêu cầu khác. Khi chúng tôi thực thi, chúng tôi sẽ đăng một thông báo trên trang web, gửi email cho bạn.

Công bố pháp lý

Chúng tôi sẽ tiết lộ bất kỳ thông tin nào chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc nhận nếu được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép, như tuân thủ trát đòi hầu tòa hoặc quy trình pháp lý tương tự và khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết để bảo vệ quyền của chúng tôi, bảo vệ sự an toàn của bạn hoặc sự an toàn của người khác, điều tra gian lận hoặc trả lời yêu cầu của chính phủ.

Thay đổi và sửa đổi

Chúng tôi có quyền sửa đổi Chính sách này liên quan đến Trang web hoặc Dịch vụ bất cứ lúc nào, có hiệu lực khi đăng phiên bản cập nhật của Chính sách này trên Trang web. Khi chúng tôi thực hiện, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email để thông báo cho bạn. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi có bất kỳ thay đổi nào như vậy sẽ thành sự đồng ý của bạn đối với những thay đổi đó.

Chấp nhận chính sách này

Bạn xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách này và đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của nó. Bằng cách sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ của Trang web, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách này. Nếu bạn không đồng ý tuân theo các điều khoản của Chính sách này, bạn không được phép sử dụng hoặc truy cập Trang web và Dịch vụ của nó.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Tài liệu này được cập nhật lần cuối vào ngày 27 tháng 2 năm 2019